Regulamin

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez oferty, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, ofertach oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

1. Definicje

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy

3. Oferty

4. Płatności

5. Realizacja zamówienia

6. Prawo odstąpienia od umowy

7. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

8. Reklamacje

9. Dane osobowe

10. Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot przyjmujący ofertę firmy ACE GERLACH.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Oferta – spersonalizowana oferta sprzedaży części samochodowej określająca cenę do zapłaty.

Sprzedawca –Tomasz Gerlach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACE GERLACH Tomasz Gerlach NIP PL 628-212-61-45 pod adresem ul. Styczniowa 63, 32-500 Luszowice, Polska.

2. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

1. Adres pocztowy: Styczniowa 63, 32-500 Luszowice, Chrzanów

2. E-mail: biuro.autoczesci@gmail.com

3. Telefon: 504 599 674

3. OFERTY

1. Ceny towarów podane w ofertach zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę ofert składają oraz koszty dostawy.

3. Aby skorzystać z oferty należy potwierdzić zakup przez email lub telefonicznie.

4. Przyjęcie oferty wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu przez Kupującego.

5. Potwierdzenie zakupu skutkuje z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

6. Jeśli kupujący potrzebuje otrzymać fakturę VAT do swojego zakupu musi poinformować o tym sprzedającego najpóźniej przy potwierdzeniu przyjęcia oferty oraz podać niezbędne dane do wystawienia faktury.

4. PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b. Za pośrednictwem PayPal.

c. Płatność przy odbiorze paczki (w siedzibie firmy lub kurierowi).

2. Jeśli Kupujący zdecyduje się na zapłatę z góry za ofertę należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności przez przelew bankowy czas przetwarzania płatności może wynieść do 48 godzin.

4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

5. Dane niezbędne do dokonania płatności Kupujący otrzyma wraz z ofertą, ponadto są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem https://gerlach.auto.pl/platnosci/

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po zaakceptowaniu oferty przez Kupującego Kupujący podaje Sprzedającemu dane niezbędne do wysłania paczki (imię i nazwisko, adres i numer telefonu odbiorcy), na te dane przedmiot oferty zostanie wysłany.

2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

3. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w ofercie.

4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przy odbiorze, Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do realizacji.

6. W sytuacji, gdy w ramach jednej oferty Kupujący zakupi towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie odpowiednim dla towaru o najdłuższym terminie.

7. Towar może zostać wysłany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów UE wymienionych na stronie Sprzedawcy pod adresem https://gerlach.auto.pl/unia-europejska/

8. Przedmiot oferty w zależności od wyboru Kupującego zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przygotowany do odbioru w siedzibie Sprzedającego.

9. W przypadku zmiany przez Kupującego adresu dostawy gdy paczka została już wysłana Sprzedający ma prawo pobrania dodatkowej opłaty za wysyłkę. O wysokości dodatkowej opłaty Kupujący zostanie poinformowany przed zmianą adresu dostawy i sam podejmie decyzję, czy adres ma zostać zmieniony.

10. W przypadku podania przez Kupującego błędnego adresu lub nie odebrania paczki powrót paczki do Sprzedającego traktowany jest jako odstąpienie od umowy.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

a. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub osoba której dane zostały przekazane Sprzedającemu w celu nadania paczki.

2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

3. Konsument może skorzystać z formularza znajdującego się na sotnie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://gerlach.auto.pl/formularz-zwrotu/ lub wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwróci Konsument wszystkie otrzymane od niego płatności, oraz koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), jak najszybciej lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego, na konto bankowe kupującego lub w przypadku osobistego zwrotu towaru w siedzibie firmy gotówkowo. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Adres właściwy do dokonania zwrotu: ACE GERLACH Tomasz Gerlach Ul. Styczniowa 63, 32-500 Luszowice. Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Po skontaktowaniu się ze Sprzedającym Konsument może otrzymać od Sprzedającego możliwość zwrotu towaru bezpośrednio na koszt Sprzedawcy. Otrzyma wówczas naklejkę dla kuriera lub pod wskazany przez Konsumenta adres zostanie wysłany kurier celem bezpłatnego odbioru paczki.

10. Konsument jest zobligowany bezpiecznie zapakować zakupiony towar (najlepiej w oryginalne opakowanie).

11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W określonych przypadkach prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

a. W przypadku przedmiotu świadczenia którym jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W przypadku w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. W przypadku w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. W przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. W przypadku w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. W przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

8. REKLAMACJE

1. Jeśli wystąpi wada towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d. Żądać usunięcia wady

3. Reklamacje powinny być kierowane pod adres wskazany w § 2 Regulaminu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Ul. Styczniowa 63, 32-500 Luszowice, Chrzanów

5. Sprzedawca prosi aby Konsument przed odesłaniem towaru na reklamację skontaktował się ze Sprzedawcą również w celu otrzymania od Sprzedawcy naklejki adresowej do odesłania towaru.

6. Standardowa gwarancja producenta wynosi 2 lata.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://gerlach.auto.pl/polityka-prywatnosci/

10. ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składanie zamówienia stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ACE GERLACH Tomasz Gerlach NIP 628-212-61-45 Ul. Styczniowa 63, 32-500 Luszowice email biuro.autoczesci@gmail.com

 

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Powodem zwrotu jest ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

– Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.